MENU

Bezoek showroom

Algemene voorwaarden

Maatwerk tuinmeubelen

1.0 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Royal Design afgesloten verkoopovereenkomsten.

1.2 Degene met wie Royal Design een verkoopovereenkomst sluit, wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

 

2.0 Aanbiedingen

2.1 Alle door Royal Design gedane aanbiedingen en gepubliceerde prijslijsten zijn steeds vrijblijvend. Royal Design is pas gebonden door een schriftelijke orderbevestiging, getekend door een daartoe bevoegd persoon.

 

3.0 Annulering en teruggave

3.1 Acht dagen na het ontvangen van de orderbevestiging is het niet meer mogelijk te annuleren.

3.2 Zonder voorafgaande toestemming van Royal Design mogen de goederen niet aan Royal Design teruggestuurd worden.

3.3 Meubelen en kussens die speciaal voor u op maat gemaakt worden, kunnen niet retour genomen worden.

 

4.0 Prijzen

4.1 Indien niet anders is overeengekomen, gelden de prijzen zoals ontvangen in de orderbevestiging.

4.2 Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en Royal Design aan die wensen voldoet, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.

 

5.0 Prijswijzigingen

5.1 Iedere na de datum van de offerte van Royal Design optredende of doorwerkende wijziging van enige kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft Royal Design tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met Royal Design overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te veranderen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften.

5.2 In geval van een prijswijziging zullen de nieuwe prijzen worden medegedeeld aan de koper, die als dan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijswijziging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de gewijzigde prijzen.

 

6.0 Levering

6.1 De levertijd gaat in op de datum vermeld in de door of vanwege Royal Design ondertekende schriftelijke orderbevestiging.

6.2 De door Royal Design opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend, doch Royal Design zal redelijkerwijs trachten deze zoveel mogelijk in acht te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, geeft de koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst.

6.3 Als datum der levering geldt de dag waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van Royal Design op weg naar de koper hebben verlaten of anderszins door Royal Design aan de koper zijn verzonden.

6.4 Meubelen worden in Nederland m.u.v. de Waddeneilanden gratis thuisbezorgd. De bezorgde meubelen worden op het betreffende terras geplaatst, mits dit op de begane grond is. Voor leveringen naar buitenland worden kosten in rekening gebracht.
 

7.0 Betaling en Eigendomsvoorbehoud

7.1 Bij ontvangst van de goederen dient het gehele bedrag overgemaakt te zijn op rekeningnummer van Royal Design, vermeld in de orderbevestiging of contant betaald te worden bij levering.

7.2 Bij levertijden langer dan 2 weken, hanteert Royal Design een aanbetaling van 20% bij accoord offerte. De overige 80% wordt voldaan voor de levering van de goederen.

7.3 Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Royal Design niet nakomt, mag Royal Design de nakoming van haar verplichtingen opschorten, onverschillig of die verplichtingen voortvloeien uit de overeenkomst, waarbij de koper zijn verplichtingen niet nakomt of uit enige andere overeenkomst met de koper.

 

8.0 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Royal Design garandeert gedurende twee jaar de kwaliteit van de door Royal Design geleverde meubelen. Garantie geldt alleen voor materieel-, of fabricagefouten. Dat deel dat vervangen dient te worden valt onder de garantie. Mocht de leverancier van Royal Design niet meer actief zijn geldt overmacht. Garantie vervalt dan in zijn geheel. Garantie gaat in op het moment van aflevering.

8.2 Royal Design mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risicovan de koperaanRoyal Design wordt teruggezonden teneinde Royal Design in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Ook de verzending van het opnieuw afgestelde of gerepareerde product aan de koper komt voor rekening en risicovan de koper.

8.3 De hierboven omschreven garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn aan de gegarandeerde meubels reparaties zijn verricht, daar wijzigingen zijn aangebracht. Bovendien vervalt iedere aanspraak op garantie indien de betreffende defecten zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of door nalatigheid.

8.4 De door Royal Design gegeven garantie komt in de plaats van elke aansprakelijkheid van Royal Design terzake van schade die de koper lijdt ten gevolge van het gebruik van de goederen.

 

9.0 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Royal Design behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.

 

10.0 Overmacht

10.1 Indien Royal Design door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid welke Royal Design in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, of doordat de leverancier van Royal Design het desbetreffende niet of niet langer vervaardigt, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is.

10.2 In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

 

11.0 Persoonsregistratie

De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening worden niet aan derden ter beschikking gesteld en dienen alleen voor Royal Design’s eigen administratie.

 

12.0 Geschillen

Op overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Heeft u vragen over onze leveringsvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar: info@royaldesign.nl

  • Klanten beoordelen ons met een 9,1!
  • Gratis bezorging door heel Nederland
  • Inspirerende showroom in Nunspeet
  • Handgemaakt en tijdloos design

Nieuws

We zijn op reis

Van 18 okt t/m 2 nov zijn wij op reis om allerlei moois in te kopen voor de showroom. In het voorjaar zullen we onze nieuwe collectie weer met veel plezier aan u presenteren. Vast een afspraak maken? Van harte welkom!

Maak een afspraak